napełnianie i Opróżnianie cystern transportowych wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień, wydawanych przez Transportowy Dozór Techniczny. Jeśli chcesz zdobyć nowe kompetencje, już teraz zapisz się na szkolenie na nalewaki NO TDT, organizowane przez ośrodek ABC-Szkolenia.
Kurs na nalewaki przeznaczony jest dla osób, które:
  • ukończyły 18 rok życia,
  • posiadają wykształcenie min. zawodowe,
  • posiadają lekarskie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku.

Jego celem jest rzetelne przygotowanie do bezpiecznej obsługi urządzeń przeznaczonych do napełniania i opróżniania zbiorników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie z napełniania i opróżniania cystern transportowych obejmuje 20 godziny lekcyjne. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Zagadnienia podejmowane w części teoretycznej kursu to m.in.:
  • informacje związane z chemicznymi i fizycznymi właściwościami substancji niebezpiecznych,
  • informacje o paliwach i innych substancjach przewożonych w cysternach,
  • konstrukcja zbiorników transportowych i wymagany osprzęt,
  • opisywanie i oznakowanie cystern,
  • przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe,
  • dozór techniczny.

Część praktyczna to własnoręczne wykonywanie wszystkich czynności, związanych z obsługą nalewaków NO TDT.

Egzamin po zakończeniu szkolenia

Ukończenie kursu daje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej – w warunkach rzeczywistych (na stanowisku pracy). Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na uzyskanie zaświadczenia potwierdzające uzyskane kwalifikacji. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

Uzupełnij swoje kwalifikacje związane z przewozem materiałów niebezpiecznych. Organizowany przez ośrodek ABC-Szkolenia kurs da Ci solidne przygotowanie do egzaminu oraz późniejszej pracy związanej z obsługą nalewaków NO TDT.