Z myślą o kierowcach, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o przewóz materiałów niebezpiecznych klasy 7, ośrodek ABC-Szkolenia organizuje profesjonalne kursy z zakresu ADR obejmujących materiały promieniotwórcze.

Do specjalistycznego szkolenia może przystąpić każda osoba, która ukończyła kurs podstawowy ADR dla wszystkich klas.

Celem szkolenia specjalistycznego jest odpowiednie przygotowanie kierowców do pracy z materiałami niebezpiecznymi, należącymi do klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Podczas zajęć kursanci zaznajamiani są z zagrożeniami wynikającymi z przewożenia towarów radioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy. Istotne jest też przedstawienie najważniejszych czynności zapobiegających wypadkom oraz metod postępowania w przypadku zaistniałego zagrożenia.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR uwzględnia:
  • informacje na temat specyficznych zagrożeń wynikających z promieniowania jonizującego,
  • zasad związanych z pakowaniem, manipulowaniem, ładowaniem i układaniem razem różnych materiałów radioaktywnych,
  • informacje dotyczące środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi.

Szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7 odbywa się w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Wykłady prowadzone są w ciekawy sposób, co ułatwia przyswajanie wiedzy. Dają więc solidne przygotowanie do egzaminu państwowego oraz późniejszej pracy związanej z przewozem materiałów promieniotwórczych.

Ukończenie szkolenia i egzamin państwowy

Każdy kursant, po ukończeniu kursu, przystępuje do egzaminu państwowego. Ma on formę pytań testowych, na które należy odpowiedzieć w ciągu 30 minut. By egzamin został zaliczony, trzeba udzielić co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego, każdy kursant może podejść do egzaminu poprawkowego – nie później niż 6 miesiące od daty rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie doskonalące

Osoby, które posiadają uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 7, muszą w ciągu 5 lat odbyć ponowne szkolenie. Kurs specjalistyczny doskonalący ADR na materiały promieniotwórcze pozwala na przedłużenie posiadanych kwalifikacji o kolejnych 5 lat.